Algemene voorwaarden


Door het maken van een afspraak met NATALIE “Personal Beauty Coach” gaat u akkoord met alle algemene voorwaarden die hieronder besproken worden.

Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden, mag u altijd contact opnemen met NATALIE “Personal Beauty Coach” (GSM:0488231075)

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Schoonheidssalon NATALIE- “Personal Beauty Coach” en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen op een uitdrukkelijk en schriftelijk manier is afgeweken. Hierna wordt 'NATALIE-"Personal Beauty Coach"' genoemd als 'NATALIE'.


2. Inspanningen van het schoonheidssalon

1. NATALIE staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

2. NATALIE zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

3. NATALIE zal de klant zoveel mogelijk inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. NATALIE zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.

5. NATALIE voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

6. NATALIE verzameld enkel gegevens die nodig zijn voor het maken van afspraken, uitvoeren van behandelingen of verwerken van bestellingen.

7. NATALIE neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. NATALIE behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8. NATALIE zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt

9. NATALIE is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, NATALIE verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken


3. Inspanningen van de klant

1. De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

2. De cliënt voorziet NATALIE vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan NATALIE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen

3. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon NATALIE op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

4. De klant heeft het recht om op elk moment eigen gegevens te bekijken en/of aan te passen of om deze te laten verwijderen.


4. Betaling

1. NATALIE vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website of in het salon.

2. De vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw.

3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant of eventueel bancontact te voldoen.

5. Bij schoonheidssalon NATALIE wordt geen bankbiljetten van €200 of €500 aanvaard.


5.Aansprakelijkheid

1. NATALIE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NATALIE is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

2. NATALIE is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het schoonheidsinstituut.


6. Annuleringsvoorwaarden

1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.

2. Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

3. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

4. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 te houden. Indien zij gehinderd worden door overmacht.

5. Afspraken worden enkel telefonisch gemaakt. Niet doormiddel van e-mail, sms of andere. De klant kan via telefoon 0488231075 NATALIE bereiken. Bij het maken van een afspraak bij NATALIE gaat u akkoord met deze annuleringsvoorwaarden.

6. Het plaatsen van kunstnagels is verboden voor personen onder de 16 jaar. Manicure behandeling is echter wel mogelijk. Wanner er twijfel bestaat over de leeftijd van de klant is het verplicht de leeftijd aan te tonen door middel van de klant identiteitskaart. Wanner hieruit blijkt dat de klant -16jaar is of de klant geen geldig bewijs kan leveren zal de geplande behandeling geannuleerd worden en aangerekend van volledige bedrag van behandeling zonder uitgevoerd te worden.

7. De behandeling wordt stopgezet wanner NATALIE de aanwezigheid van schimmel, bacteriële infectie, ernstige ziektes zoals ontstekingen opmerken. NATALIE zal de klant doorverwijzen naar huisarts.

8. Op schimmelnagels worden geen behandelingen gedaan. Dit geld zowel voor manicure en pedicure.


7. Garantievoorwaarden

1. NATALIE biedt de klant 7 dagen garantie op de kunstnagels (gel, acryl) behandeling

2. Deze garantie geldt niet, wanneer:

  • o De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon NATALIE zijn aanbevolen.
  • o De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
  • o De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon NATALIE heeft gebruikt.
  • o De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

3. NATALIE zal zich ten alle tijden naar beste kunnen inspannen om het vooraf besproken resultaat te behalen. NATALIE kan echter nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook echt zal bereiken. Het niet bereiken van het beoogde resultaat leidt in geen geval tot restitutie van het bedrag van de behandeling. Het kan zijn dat er meerdere behandelingen nodig zijn om het beoogde resultaat te bereiken


8. Klachtenafhandeling

1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk na ontdekking, schriftelijk per e-mail [email protected] en via de telefoon 0488231075 gemeld te worden bij NATALIE dan samen zoeken wij naar een gepaste oplossing.


9. Beschadiging & diefstal

1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in de schoonheidssalon beschadigt, dan heeft NATALIE het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

2. Diefstal wordt door het schoonheidssalon NATALIE altijd direct bij de politie gemeld.

10. Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in het schoonheidssalon NATALIE te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon NATALIE het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot de schoonheidssalon te weigeren.


10. Recht

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon NATALIE en de klant is het Belgische recht van toepassing.  

CONTACT GEGEVENS

Kaboutermansstraat 97 / 3000 Leuven

Tel: 0488 23 10 75

[email protected]

www.nataliebeauty.be